پردازش زبان طبیعی - فارسی

Natural Language Processing (NLP)

Field زمینه
Automatic speech recognition بازشناسی خودکار گفتار
CCG گرامر ترکیبی
Common sense درک عام
Constituency parsing تجزیه سازندگی
Coreference resolution هم‌مرجع یابی
Dependency parsing تجزیه وابستگی
Dialogue گفتگو
Domain adaptation انطباق دامنه
Entity linking پیوند موجودیت
Grammatical error correction تصحیح خطای دستوری
Information extraction استخراج اطلاعات
Language modeling مدل‌سازی زبان
Lexical normalization نرمال‌سازی واژگان
Machine translation ترجمه ماشینی
Missing elements -
Multi-task learning یادگیری چندوظیفه‌ای
Multi-modal تحلیل چندحالته
Named entity recognition تشخیص موجودیت نامدار
Natural language inference استنتاج زبان طبیعی
Part-of-speech tagging برچسب‌گذاری ادات سخن
Question answering پاسخ به پرسش
Relation prediction پیش‌بینی رابطه
Relationship extraction استخراج رابطه
Semantic textual similarity شباهت معنایی متنی
Semantic parsing تحزیه معنایی
Semantic role labeling برچسب‌گذاری نقش‌های معنایی
Sentiment analysis تحلیل احساسات
Shallow syntax نحو کم‌عمق
Simplification ساده‌سازی
Stance detection تشخیص موضع
Summarization خلاصه‌سازی
Taxonomy learning یادگیری طبقه‌بندی
Temporal processing پردازش زمانی
Text classification دسته‌بندی متن
Word sense disambiguation رفع ابهام معنایی کلمات